Felhasználási feltételek

A menetrend.app, MenetrendApp, Budapesti Menetrend, Debreceni Menetrend, Szegedi Menetrend, Miskolci Menetrend, Pécsi Menetrend, Nyíregyházi Menetrend, Kecskeméti Menetrend, valamint Perth Menetrend alkalmazások (továbbiakban "Alkalmazás") tulajdonosa és üzemeltetője az AppCorner Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., cégjegyzékszám: 01-09-387693) (továbbiakban “Fejlesztő").

Jelen felhasználási feltételek szabályozzák az Alkalmazás letöltésének és használatának feltételeit.

Az Alkalmazás letöltésével és használatával Ön (továbbiakban Felhasználó) elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi felhasználási feltételeket. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a feltételeket.

Az Alkalmazás használata

Az Alkalmazás menetrendi adatokat (a teljesség igénye nélkül: közeli megállók, megállóhelyi indulások, útvonaltervek, táblázatos menetrendek, valamint bizonyos régiókban valós idejű adatok, késések, járműpozíciók, stb), valamint egyéb releváns híreket és információkat jelenít meg a Felhasználó számára, az alábbi feltételekkel.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazást kizárólag a jogszabályok által megengedett módon használhatja fel.

A Fejlesztő jogosult az Alkalmazással, illetve az Alkalmazásban megtalálható tartalmakkal kapcsolatos híreket, közleményeket, üzeneteket küldeni az Alkalmazáson keresztül a Felhasználó részére. Ezen kommunikációs formák némelyikét a Felhasználó kikapcsolhatja. A Felhasználó jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fejlesztő ilyen üzeneteket küldjön a részére.

A Fejlesztő jogosult hirdetések megjelenítésére az Alkalmazáson belül. Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá a hirdetések megjelenítéséhez, vagy az Alkalmazás által biztosított eszközökön kívül bármilyen más eszközzel megakadályozza a hirdetések megjelenítését, a Fejlesztő jogosult korlátozni vagy meggátolni az Alkalmazás használatát a Felhasználó számára.

A Felhasználó az Alkalmazás használatával bármikor felhagyhat. Ezenkívül a Fejlesztő is bármikor megszüntetheti az Alkalmazás biztosítását a Felhasználó számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat az Alkalmazásra vonatkozóan.

A Fejlesztő jogosult az Alkalmazást új funkciókkal bővíteni, az Alkalmazás funkcióit átdolgozni, módosítani, eltávolítani, az Alkalmazás működését felfüggeszteni vagy azt teljesen megszüntetni. Amennyiben a Fejlesztő az Alkalmazást megszünteti, akkor – ha ésszerű módon megoldható – erre a Felhasználót kellő időben figyelmezteti.

Vásárlás, visszatérítés

A Felhasználónak lehetősége van az alkalmazás fejlesztésének támogatására a reklámmentes változat megvásárlásával. A támogatás történhet egyszeri vásárlás formájában (mely esetben a reklámmentesség az alkalmazás teljes élettartamára szól), vagy időszakosan megújuló előfizetés formájában (mely esetben a reklámmentesség csak a pénzügyileg rendezett időszakokra érvényes).

A vásárlás kizárólag az Alkalmazás letöltésére szolgáló alkalmazásbolt rendszerén keresztül történhet. A vásárlással kapcsolatos bármilyen itt nem szabályozott kérdésben ezen áruház által meghatározott felhasználási feltételek az irányadóak.

A Fejlesztő az árváltoztatás jogát fenntartja. Aktív előfizetés esetén az új ár kizárólag a Felhasználó beleegyezése esetén, a következő időszaktól kezdődően lép életbe. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított árat, az előfizetése az aktuális időszak végeztével megszűnik.

Amennyiben a Fejlesztő az Alkalmazás működését megszünteti, a Felhasználó jogosult: egyszeri vásárlás esetén a megszüntetés dátumától számított 30 napnál nem régebbi vásárlásának visszatérítésére; aktív előfizetés esetén a jelenlegi időszakból hátralevő napokra számított időarányos díj visszatérítésére. A visszatérítés kifejezetten a Felhasználó kérésére történhet. A Felhasználó egyéb visszatérítésre – hacsak a vonatkozó jogszabályok a Fejlesztőt erre nem kötelezik – nem jogosult.

Szellemi tulajdonjogok

Az Alkalmazást, annak alkotóelemeit, illetve az Alkalmazásban megjelenő bármilyen tartalmat – ha ettől eltérő információ nem kerül közlésre – a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom védi, és a Fejlesztő tulajdonát képezik. Jelen szerződés által biztosított felhasználási engedély alapján a Felhasználó ezekkel kapcsolatban nem szerez semmilyen szellemi tulajdonjogot.

Az Alkalmazásban megjelennek nem a Fejlesztő tulajdonában levő tartalmak is. Az ilyen tartalmak pontosságáért a Fejlesztő nem vállal felelősséget. Ezen tartalmak Alkalmazáson kívül történő felhasználására vonatkozóan a közzétevő szervezet rendelkezései az irányadóak. A harmadik féltől származó tartalmak részletes listája az Adatforrások oldalon található meg.

A Fejlesztő korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható, nem átruházható jogot biztosít az alkalmazás alábbi módon való felhasználására: Az alkalmazás használata kizárólag nem kereskedelmi célú személyes használata engedélyezett. A Fejlesztő írásos beleegyezése nélkül tilos az alkalmazást, vagy annak részeit bármilyen más célra felhasználni, átdolgozni, továbbítani vagy sokszorosítani.

A Felhasználó nem szerez jogosultságot az Alkalmazás egyes részeinek vagy az Alkalmazáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá nem jogosult a szoftver visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre a Felhasználó a Fejlesztőtől írásos engedélyt kapott.

A fenti korlátozott jogosultságon kívül, a Felhasználó nem jogosult az Alkalmazás bármilyen tartalmi elemének módosítására, sokszorosítására, nyilvánossággal való megosztására, továbbadására, újraközlésére, vagy bármilyen más módon való felhasználására, kivéve azokat az eseteket, ahol a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik, vagy erről a Fejlesztőtől származó írásos engedéllyel rendelkezik.

Jelen felhasználási feltételek nem biztosítanak jogot az Alkalmazásban használt jelzések, logók, márkajelzések vagy emblémák használatára.

Korlátozott felelősségvállalás

A Fejlesztő megtesz minden ésszerű erőfeszítést az Alkalmazás biztonságos, és hibamentes működésének biztosítására, de a számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan a Fejlesztő nem garantálja, hogy az Alkalmazás teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden készülékkel és szoftver konfigurációval kompatibilis.

A Fejlesztő, valamint partnerei, leányvállalatai és alkalmazottai semmilyen felelősséget nem vállalnak a felhasználónál történő információ- vagy adatvesztésért, illetve egyéb közvetett, vagy közvetlen kárért (ideértve, de nem kizárva az üzleti haszon elmaradását, üzleti tevékenység félbeszakadását, üzleti információk elvesztését, helyettesítő termék vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségeket, tulajdonban bekövetkezett vagy személyt érintő kárt, vagy egyéb anyagi veszteségekből fakadó károkat), amely az Alkalmazás használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a Fejlesztőt előzőleg értesítették az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. A Fejlesztő jelen szerződés bármilyen pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb a Felhasználó által az Alkalmazásért fizetett összeghatárig terjed ki.

A feltételek módosítása

A Fejlesztő fenntartja a jogot, hogy jelen feltételeket frissítse, megváltoztassa, illetve a jogszabályok és az Alkalmazás esetleges változásainak megfelelően aktualizálja. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb a közzétételtől számított 8 nap múlva lépnek érvénybe. Amennyiben az Alkalmazás új funkcióval bővül, az erre vonatkozó rendelkezések, valamint a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosított feltételekkel, haladéktalanul abba kell hagynia az alkalmazás használatát.

Egyéb rendelkezések

Ha jelen szerződés bármely pontja érvénytelen vagy nem végrehajtható, az nem befolyásolja a szerződés többi pontjának érvényességét.

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek és a későbbi felhasználási feltételek tartalma ellentétes egymással, a későbbi felhasználási feltételeket kell irányadónak tekinteni.

A jelen felhasználási feltételek a Fejlesztő és a Felhasználó közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen felhasználási feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tesz eleget a jelen felhasználási feltételekben foglaltaknak, és a Fejlesztő nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az nem jelenti azt, hogy a Fejlesztő lemondana az esetleges jogairól (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).

A Felhasználó az Alkalmazás használatával elfogadja, hogy az Alkalmazás használatából származó, vagy azzal kapcsolatos valamennyi vitára és követelésre a Magyarországon hatályos jogszabályok alkalmazandóak. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Amennyiben jelen feltételekkel kapcsolatban kérdése van, kérjük, keressen minket a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeink egyikén.

Utolsó módosítás: 2023. szeptember 19.

Terms of Use

AppCorner Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., company registration number: 01-09-387693) (henceforward referred to as "Developer") is the owner and operator of menetrend.app, MenetrendApp, Budapest Public Transport, Debrecen Public Transport, Szeged Public Transport, Miskolc Public Transport, Pécs Public Transport, Nyíregyháza Public Transport, Kecskemét Public Transport and Perth Public Transport applications.

These Terms of Use contain the conditions and requirements for downloading and using the Application.

By downloading and using the application you (henceforward referred to as "User") accept and are obliged to comply with the contents of these Terms of Use. Please read the terms carefully.

Usage of the Application

The Application shows the scheduled data (without any completeness: nearby stops, departures, directions, schedules, and in some regions real-time data, delays, vehicle positions, etc.) and other relevant news and information to the User, with the following conditions:

The User acknowledges that the Application may be used only as permitted by law.

The Developer is entitled to send news, announcements and messages in relation to the Application and its content to the User. Some of these forms of communication can be turned off by the User. By accepting these Terms of Use, the User explicitly agrees that the Developer will send such messages to them.

The Developer is entitled to show ads within the application. If the User does not agree to displaying of ads or prevents it by any means other than those provided by the Application, the Developer is entitled to restrict or prevent the use of the Application for the User.

The User may stop using the Application at any time. In addition, the Developer may at any time terminate the provisioning of the Application for the User or may at any time introduce or create new restrictions regarding the usage of the Application.

The Developer is entitled to extend the Application with new features, to revise, modify, remove its functions, or suspend, even terminate the Application. If the Developer terminates the Application – if reasonably practicable - the User will be promptly alerted.

Purchase, refund

The User can optionally support the development of the application by purchasing an advertisement-free version of it. This can happen as a one-time purchase (in which case the advertisement-free period is for the entire lifetime of the application), or as a form of a periodically renewable subscription (in which case the advertisement-free period is the timeframe covered by the subscription).

All purchases shall be made through the application store which the app was downloaded from. Any purchase related subject not covered by this agreement is governed by the terms of use specified by this store.

The Developer reserves the right to change the price. In case of an active subscription, provided the User accepts the modified price, the new price will come into effect from the following billing period. If the User does not accept the modified price, the subscription will be terminated at the end of the current period.

If the Developer terminates the Application's operation, the User shall be entitled to the reimbursement of any one-time purchase made during the 30 days period prior the date of termination; in case of an active subscription, the User shall be entitled to a time-proportional fee for the remaining days of the current period. Refunds may only be made specifically at the User's request. The User is not entitled to any other form of refund, unless the Developer is required to do so by applicable laws.

Intellectual Property Rights

The Application, its components, or any content appearing in the Application - unless otherwise stated - are protected by copyright and proprietary rights and are the property of the Developer. The User does not acquire any intellectual property rights in connection with this contract.

Contents not owned by the Developer are also displayed in the Application. The Developer does not take responsibility for the accuracy of such content. The use of these contents is governed by the provisions of the publishing organization. A detailed list about the content provided by the third-party can be found on the Data Sources page.

The Developer provides a limited, non-exclusive, revocable and non-transferable right to use the app in the following manner: the usage of the Application is for non-commercial use only. It is forbidden to use, modify, transmit or duplicate the application or its parts without the written consent of the Developer.

The User does not acquire neither the right to copy, distribute, spread, sell or rent any part of the Application or the software, nor is it entitled to attempt reverse-engineering the Software or attempt to obtain the software source code, unless such a restriction is prohibited by law or, the User has received a written permission from the Developer.

In addition to the above-mentioned privilege, the User is not entitled to modify, reproduce, divulge, transmit, redistribute, or otherwise use any content of the Application, except in cases allowed by the applicable law, or if they have a written license from the Developer.

These Terms of Use do not give any right to use the signs, logos, trademarks or emblems used in this application.

Limited liability

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

The Developer makes every reasonable effort to ensure the safe and fail-safe operation of the Application, however, due to the complex nature of computer software, the Developer does not guarantee that the Application works wholly without any error or malfunction and is compatible with all devices and software configurations.

The Developer, their partners, affiliates and employees are not responsible for any loss of information or data lost by the user or for any other indirect or direct damages (including, but not limited to the loss of business profits, business interruption, loss of business information, cost originating from the replacement product or the purchase of services, damage or personal injury during the usage or other material loss) arising from the use or non-use of the Application, even if the Developer has previously been notified of the possibility of such damages. In any case, the Developer's liability under any section of this Agreement shall be limited to the maximum amount paid by the User to the Application.

Changing terms

The Developer reserves the right to update and change these Terms in accordance with any applicable laws and any changes to the Application. Amendments are not retrospective and will take effect earliest after 8 days from the date of publication. In the event of introducing a new feature inside the Application, the relevant provisions along with any changes made from legal considerations, will come into effect immediately.

If the User does not agree to the modified terms, they must stop using the application immediately.

Other provisions

If any point in this contract is invalid or not executable, it shall not affect the validity of the rest of the contract.

If the contents of these Terms of Use and subsequent Terms of Use are inconsistent with each other, the latter one shall be deemed to be relevant.

These Terms of Use govern the relationship between the Developer and the User. These Terms of Use do not create any entitlement to the benefit of any third party.

The User acknowledges that if they fail to comply with these Terms of Use and the Developer does not promptly act, this does not mean that the Developer waives any rights they may have (e.g. for making actions in the future).

By using the Application, the User agrees that any dispute or claim arising out of or in connection with the usage of the Application shall be subject to the laws in force in Hungary. The courts of Hungary have sole jurisdiction to decide any disputes.

If you have any question about these terms, please contact us at one of our contact details.

Latest update: Sept 19, 2023.