Adatkezelési tájékoztató

Az AppCorner Kft. mint adatkezelő (továbbiakban mi, többes szám első személyben), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokat ugyan ezen felületen tesszük elérhetővé.

Ellkötelezettek vagyunk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok megfelelő védelmét garantálja.

Milyen adatokat kezelünk és milyen céllal?

Adatkezelésünk önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapszik. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett fél hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Alább az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdését találod. Kérjük tekintsd át, mert a továbbiakban sok helyen fogunk erre hivatkozni. A rendelet teljes szövegét ezen a linken érheted el.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

Diagnosztikai adatok

Adatkezelés jogalapja: (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f): az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Az alkalmazás üzemeltetése során, az alkalmazás által kezdeményezett oldalletöltésekkel kapcsolatban diagnosztiaki adatokat gyűjtünk. Az adatok a letöltött oldallal kapcsolatos információkat, a letöltés módját és eredményét, valamint a letöltő ip címét tartalmazzák. Ezeket az adatokat kizárólag hibák és rosszindulatú támadók kiszűrésére használjuk. Az így rögzített adatok minden más személyes adattól elkülönítve tárolódnak, minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy azokat ne lehessen felhasználni bármilyen, diagnosztikától eltérő egyéb célra. Az említett adatok 14 nap elteltével, napi bontásban, automatikusan törlésre kerülnek.

Működéshez szükséges technikai adatok

Adatkezelés jogalapja: (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f)

Az alkalmazás használatához nem szükséges regisztráció, így a működés biztosítása érdekében az első indítás során véletlenszerűen generált egyedi azonosítók kerülnek létrehozásra és tárolásra. Ezeket az alkalmazás alapvető működéséhez, a menetrendek automatikus frissítéséhez, az alkalmazáson belüli hírek, információk és értesítések megjelenítéséhez használjuk. Ezek az azonosítók konkrét személyekhez nem köthetők, jellegükből adódóan az alkalmazás törlésével automatikusan elveszítik funkcionalitásukat.

Amennyiben aktuális pozíciódhoz kapcsolódó funkciót használsz az alkalmazáson belül, mint például az onnan történő útvonaltervezés, vagy az ahhoz közel eső megállók, járművek lekérdezése, előfordul, hogy pozíciód továbbításra kerül szervereink, vagy a budapesti alkalmazás esetén a BKK Futár szerverei felé. A pozíciód teljesen névtelen módon kerül továbbításra, abból a címzettek semmilyen módon nem tudnak beazonosítani.

Hirdetések megjelenítéséhez fűződő technikai adatok

Adatkezelés jogalapja: (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f): az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Az alkalmazás a Google AdMob szolgáltatásán keresztül hirdetéseket jelenít meg felhasználói számára. A hirdetések megjelenítésének technológiai feltételei teljesülése érdekében az alkalmazás sütikhez hasonló, ún. "mobil azonosító" adatokat rögzít. Ezek technológiai adatok, amelyek a hirdetésekkel kapcsolatos visszaélések elkerülésére szolgálnak. Tárolásuk saját, illetve hirdető partnereink jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik. Segítségükkel megakadályozható, hogy rosszindulatú támadók jogosulatlan módszerekkel anyagi kárt okozzanak, vagy éppen anyagi hasznot termeljenek maguknak.

Testreszabott hirdetésekkel kapcsolatos személyes adatok

Adatkezelés jogalapja: (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a): érintett önkéntes hozzájárulása

Az alkalmazás a Google AdMob szolgáltatásán keresztül hirdetéseket jelenít meg felhasználói számára. Amennyiben hozzájárulsz, ezen hirdetések testreszabott módon, érdeklődési körödnek megfelelően jelennek meg. Ebben az esetben a Google AdMob szolgáltatás személyes adatnak minősülő adatokat tárol rólad, amelynek segítségével testreszabott módon jelenít meg hirdetéseket. Az adatokat külső hirdető partnerekkel is megosztja.

A tárolt adatok részletes leírását megtalálod a Google ide vonatkozó tájékoztatójában. A hirdető felek részletes listáját az alábbi linken tekintheted meg: AdMob partner lista.

Ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel során közölt adatok

Adatkezelés jogalapja: (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f)

Az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel alkalmával hozzánk eljuttatott adatokat, kizárólag a kapcsolatfelvétel tárgya vonatkozásában történő kommunikációra, illetve az ügyfél problémájának megoldásához használjuk fel.

Az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel alkalmával hozzánk eljuttatott adatokat, beleértve a személyes adatokat is, a vonatkozó fenti jogviszony alapján kezeljük, azokat ettől eltérő kérés hiányában határozatlan ideig tároljuk. A kapcsolatfelvétel során hozzánk eljuttatott azon személyes adatokat, amelyek vonatkozásában a fenti két kiemelt eset egyike sem érvényesül, semmilyen módon nem használjuk fel és a lehető legrövidebb időn belül törlésre kerülnek.

Egyéb megkeresés alkalmával közölt adatok

Adatkezelés jogalapja: (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a): érintett önkéntes hozzájárulása

Egyéb jellegű megkeresés esetén az érintett személyes adatait kizárólag válaszadás céljával, illetve a megkeresés tárgyát képező konkrét kéréssel kapcsolatban használjuk fel, azokat ettől eltérő kérés hiányában határozatlan ideig tároljuk.

Mit teszünk az adatok biztonsága érdekében?

Biztonság

Folyamatosan törekszünk arra, hogy az adatokat a lehető legmodernebb biztonsági előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük. Belső folyamataink kialakítása során törekedtünk arra, hogy minél jobban csökkentsük az emberi hiba lehetőségét, vagy az általa okozott potenciális kár mértékét.

Hozzáférés

Belső folyamatainkat úgy alakítottuk ki, hogy munkatársaink csak a munkájuk elvégzéséhez szükséges adatokhoz rendelkezzenek hozzáféréssel. A személyes adatokhoz történő hozzáférés ellenőrzött, naplózott körülmények között történik. Munkaszerződésünk szigorú titoktartási záradékot tartalmaz, munkatársaink számára minden esetben kiemeljük az adatok védelmének fontosságát. Az adatvédelmi céllal kialakított folyamataink teljesítményét rendszeresen, rutinszerűen ellenőrizzük.

Kivel osztjuk meg az adatokat?

Mivel cégünk harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe vesz, előfordul, hogy az adatok egy részét, a szolgáltatás használata során, adatfeldolgozónak vagy adatkezelőnek minősülő harmadik fél számára továbbítjuk. Szolgáltatóink kiválasztása során törekedtünk az általuk feldolgozott adatok titkosságának és biztonságának garantálására, illetve, hogy ezen szolgáltatók megfeleljenek a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Alább találsz egy listát az ilyen adatfeldolgozó felekről, illetve a továbbított adatok köréről.

 • BKK FUTÁR
  A naprakész valós idejű menetrendi adatok biztosítása érdekében a budapesti alkalmazás a BKK Futár szolgáltatásait használja. A használat során előfordul, hogy GPS koordinátákat továbbítunk a BKK FUTÁR-nak azzal a céllal, hogy helyérzékeny információkat (mint közeli megállóhelyek, útvonaltervezés) nyújthassunk neked. A BKK FUTÁR adatkezelési tájékoztatóját itt találod.
 • DigitalOcean
  Cégünk privát szervereit a DigitalOcean által szolgáltatott virtuális privát szerverek alkotják. Az adatok kezelésében résztvevő szerverek Hollandiai és Németországi adatközpontjaikban található hardveren futnak. Jelen weboldal is egy ilyen privát szerverünkről érhető el. A DigitalOcean adatkezelési tájékoztatóját itt találod.
 • Google Analytics
  A weboldalon, valamint az alkalmazásban gyűjtött névtelen analitikai adatok kerülnek továbbításra. A Google adatkezelési tájékoztatóját itt találod.
 • Google Firebase
  A Firebase szolgáltatásait a push üzenetek küldésére, valamint az alkalmazásban gyűjtött névtelen analitikai adatok tárlására használjuk. A Google adatkezelési tájékoztatóját itt találod.
 • Google AdMob
  Az alkalmazáson belül található hirdetések megjelenítéséhez az AdMob szolgáltatásait használjuk. A Google adatkezelési tájékoztatóját itt találod.
 • Google G Suite
  Cégünk a mindennapi kommunikációra, emailezésre és egyéb napi teendőkre a G Suite szolgáltatást használja. A nekünk küldött emaileket - ezzel az általatok küldött adatok legnagyobb részét - is ezen keresztül kapjuk meg, illetve a Google szerverein tárolódnak. A Google adatkezelési tájékoztatóját itt találod.
 • Help Scout
  A Help Scout nevű szolgáltatást ügyfél kommunikációra, ügyfélszolgálati feladatok ellátására használjuk, melynek során személyes adatokat is tárolhatunk benne. A szolgáltatást konkrétan ügyfélszolgálatunk email címére érkező levelek fogadására és megválaszolására használjuk. Az Help Scout adatkezelési tájékoztatóját itt találod.

Tájékoztató a jogaidról

Ezúton szeretnénk tudomásodra hozni, hogy olyan esetekben, ahol az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), tehát az érintett önkéntes hozzájárulása, a hatályos nemzeti jogszabályok, valamint az Európai Unió jogi aktusai szerint érintettként az alábbi jogok illetnek meg:

Tájékoztatáshoz való jog

Érintettként jogosult vagy az adatkezelés kapcsán felmerülő, az (EU) 2016/679 rendelet 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt, illetve a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást, rövid, tömör, könnyen megérthető és hozzáférhető formában megkapni. A rendelet teljes szövegét ezen a linken érheted el.

Hozzáféréshez való jog

Érintettként jogosult vagy az adatkezelés során kezelt személyes adatokhoz, illetve az adatok kapcsán felmerülő egyéb információhoz hozzáférni: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Érintettként jogosult vagy az adatkezelés során a pontatlan adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését kérni.

Törléshez való jog

Érintettként jogosult vagy az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Érintettként, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén, kérésedre korlátozzuk az adatkezelést:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Érintettként jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.

Tiltakozás joga

Érintettként jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Érintettként jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

Visszavonás joga

Érintettként jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásodat bármikor visszavond.

Bírósághoz fordulás joga

Érintettként, ha úgy érzed, a jogaidat megsértettük, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasztétel joga

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410

 

Utolsó módosítás: 2018. május 17.